Brasvärme och miljö

Modern brasvärme i villor och fritidshus är en kompletterande värmekälla som bidrar till både trivsel och en god uppvärmningsekonomi. Brasvärmen har dessutom den betydande miljöfördelen att vara en förnybar, lokalt producerad energikälla med lågt transportinnehåll. Men brasvärme är inget homogent begrepp – medan den moderna brasvärmen uppfyller högt ställda krav på värmeekonomi och renhet finns betydande problem med eldning i äldre utrustning. Förutom de miljömässiga nackdelarna har gammal brasvärme, som till exempel öppna spisar, bara en verkningsgrad på 5-10 procent medan en modern anläggning når uppemot 80 procent.

Modern eller gammal brasvärme

Den viktigaste miljömässiga skillnaden mellan modern och gammal brasvärme är att tekniken i den nya säkerställer en mer fullständig förbränning. Vid fullständig förbränning av ved uppstår de naturliga restprodukterna koldioxid, vattenånga och aska (som bland annat kan användas för trädgårdsgödsling). Ofullständig förbränning däremot ger en lång rad oönskade restprodukter som kolmonoxid, tjära, flyktiga kolväten och inslag av sotpartiklar och flygaska. Så en mycket klok miljöinvestering är att byta ut gamla eldstäder mot moderna kaminer samt att inte installera äldre produkter som inte är miljögodkända.

Fördelar med modern brasvärme

  • Förnyelsebart bränsle
  • Lokalt producerat bränsle
  • Effektiv förbränning
  • Försumbara partikelutsläpp
  • Minskat elberoende
  • Bidrar inte till växthuseffekten
  • Rätt eldning i moderna kaminer ger miljöriktig värme, säkerhet och trivsel. I en övergripande energistrategi, byggd på förnyelsebara energikällor, har brasvärmen sin givna plats.
  • Oavsett om bostaden värms upp med fjärrvärme eller lokal värme är brasvärme ett mycket bra bra komplement då den är helt oberoende av el.

Eldstaden har alltid varit en självklar samlingsplats i våra hem. I dagena moderna högteknologiska samhälle behöver vi eldstaden mer än någonsin. Inte bara för trivsel utan även för ökad trygghet. Räddningsverket räknar med att cirka 45000 hushåll blir strömlösa under någon period varje år. Även om inte alla strömavbrott är lika allvarliga som vid rekordstormar likt Gudrun, ger brasvärmen en välkommen och ibland nödvändig säkerhet och trygghet.

På marknaden finns även andra biobränslealternativ som till exempel pelletseldning. Till skillnad från brasvärmen kräver dock pelletskaminen el för både frammatning av bränsle, tillförsel av förbränningsluft och distribution av varmluft. Brasvärme är alltid en klok värmeförsäkring eftersom den är helt oberoende av el. Dessutom är ved en förnyelsebar energikälla som är tillgänglig i alla delar av landet.